Dolina Wieprza - Atlas inicjatyw ekorozwojowych
   
 
Działalność wytwórcza
   

Ekorozwój w ankietach

W związku z realizacją projektu "Wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównoważonego rozwoju doliny Wieprza" Towarzystwo dla Natury i Człowieka przeprowadziło ankietę dotyczącą inicjatyw ekorozwojowych w dolinie rzeki Wieprz. Ankieta skierowana została do 22 urzędów gmin oraz 5 urzędów miast. Odpowiedzi uzyskaliśmy z ośmiu urzędów, którym serdecznie dziękujemy. Są to: Urząd Miasta Ryki i Urząd Miasta Krasnystaw, oraz urzędy gmin: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Milejów, Niedźwiada, Puławy i Trawniki.

Z otrzymanych informacji wynika, iż najczęściej podejmowaną inicjatywą jest edukacja ekologiczna, która prowadzona jest w większości szkół podstawowych oraz gimnazjach. Działają tam koła i kluby ekologiczne, a młodzież bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach i konkursach proekologicznych takich jak: "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-Planeta", "Alert Ekologiczno-Zdrowotny". Ponadto placówki oświatowe same organizują konkursy wiedzy z zakresu ochrony środowiska, np.: Miejski Turniej Ekologiczny, Sejmik Ekologiczny, "Żyjmy z przyrodą w zgodzie", "Wiedza o polskich Parkach Narodowych", "Ziemia to nasz dom" w Krasnymstawie czy "Międzyszkolny Turniej Ekologiczny" w Rykach. Szkoły organizują także wycieczki krajoznawcze w celu lepszego poznania walorów przyrodniczych okolicy, a także obiektów takich jak składowisko odpadów czy oczyszczalnia ścieków. Ponadto biorą udział w akcjach sadzenia lasów, zbiórkach surowców wtórnych, zimowym dokarmianiu zwierząt, organizują wystawy prac o tematyce ekologicznej i projekcje filmów przyrodniczych. Edukacja sformalizowana prowadzona jest również w przedszkolach. Przykładem jest przedszkole o profilu ekologicznym w Krasnymstawie, gdzie wdrożono program "Spotkania z przyrodą".

Dodatkowo ankietowane urzędy prowadzą różnego rodzaju szkolenia, w ramach których mieszkańcy mogą nabyć wiedzę o tworzeniu gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych (Łopiennik), czy możliwością wykonania inwestycji proekologicznych takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków (gmina Krasnystaw). Przeprowadzane są również akcje informacyjne, polegające na wydawaniu materiałów edukacyjnych: plakatów, ulotek i broszur dotyczących organizacji zbiórki odpadów na terenie danej gminy. Z inicjatywy administracji lokalnej prezentowane są wystawy prac plastycznych o tematyce ekologicznej. Gmina Krasnystaw współpracuje w zakresie ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi: Krasnostawskim Ruchem Ekologicznym "Viridis" i Krasnostawskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym. Pozostałe gminy nie posiadają informacji na temat działających na ich obszarze organizacjach pozarządowych.

W większości gmin znajdują się ścieżki edukacyjne oraz infrastruktura turystyczna. Są to w szczególności trasy rowerowe prowadzące przez tereny o cennych walorach przyrodniczych. Na obszarze gminy Puławy wytyczono trzy ścieżki edukacyjne: ścieżka niebieska Gołąb-Jezioro Nury-Leśniczówka-Gołąb o długości trasy 7,9 km, której główną atrakcję stanowi eutroficzne jezioro Nury, ścieżka zielona: Leśniczówka Gołąb-Łąki Bonowskie-Jezioro Piskory-Las Bonowski-Leśniczówka Gołąb oraz ścieżka żółta: Niebrzegów-Łąki Bonowskie-Jezioro Piskory-Stawy Gózd-Starorzecze Wieprza-Niebrzegów (większosć trasy żółtej i zielonej przebiega poza granicami gminy Puławy). Ciekawy szlak rowerowy znajduje sie również w gminie Łopiennik: Krynica-Żulin-Wola Żulińska-Borowica-Łopiennik Podleśny-Łopiennik Nadrzeczny-Olszanka-Nowiny-Niemienice. Na trasie tej możemy spotkać interesujące obiekty architektoniczne oraz ciekawe gatunki roślin. Końcowym punktem tejże trasy jest, położony poza granicami gminy, rezerwat przyrody "Wodny Dół". Na jego obrzeżach i przez obszar chronionego krajobrazu została utworzona ścieżka turystyczna z czterema punktami dydaktyczno-informacyjnymi oraz punktem widokowym. Trasa liczy 14 km i przebiega przez teren Miasta i Gminy Krasnystaw. Gmina planuje utworzenie tras do jazdy konnej przez kompleks leśny "Namule" oraz ścieżki dydaktycznej z rejonu Stężycy do Wincentowa przecinającej dolinę rzeki Wieprz. Wartościowe ekosystemy zaobserwować możemy również w gminie Niedźwiada w okolicach Górki Lubartowskiej, która jest miejscem występowania wielu gatunków ptaków. Drugim ciekawym rejonem jest Las Pałecki wraz z częścią lasu Tarleckiego z cennym torfowiskiem Łąkami Błoto. Na ich terenie spotykane są takie gatunki jak: łozówka, zaganiacz, kwiczoł, pokląskwa, a także pliszka siwa i żółta. Reprezentantem fauny ssaków drapieżnych jest łasica łaska.

Wiele ciekawych informacji dotyczących Doliny Wieprza oraz podejmowanych inicjatyw ekorozwojowych będzie można znaleźć na przygotowywanym przez Towarzystwo serwisie internetowym, który już wkrótce zostanie uruchomiony. Na stronie znajdą się także bieżące informacje o wydarzeniach, opisy wzorcowych inicjatyw, przewodnik dla turystów (na bazie mapy), baza adresowa organizacji i instytucji oraz galerie fotografii ukazuj1cych przyrodnicze walory tego obszaru.

Untitled Document
 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, oikos@eko.lublin.pl, www.ekolublin.pl, KRS: 0000214186